رديف

شركتها

مديرعامل

پست الکترونیک

1

شركت فروشگاههاي آزاد شاهد

.SHAHED Duty Free Shops Co

محمد اسفیدانی

 

www.freeshop.ir

2

شركت بازرگاني فلزات شاهد

.SHAHED Metals Commercial Co

سید مهدی جولایی

3

شركت خدمات فرودگاهي شاهد

SHAHED Airport Services Co.

سعید جلوسی

www.shahed-asco.com

4

شركت خدمات مسافرتي دوردنيا

.Round the World Travel  Agency Co

حمید رضا ابوطالبی

 

5

شركت بازرگاني اسپيد شاهد

.SHAHED Speed Commercial Co

احسان والی

www.espid-shahed.com

6

شركت بازرگاني شمس (دبي)

.SHAMS (Dubai) Commercial FZ Co