لیست سهامداران شرکت بازرگانی شاهد

ردیف نام سهامداران تعداد سهام درصدمالکیت مبلغ-ریال
1 شرکت شاهد 199/999/700 99/9998125 199/999/700/000
2 شرکت خدمات فرودگاهی شاهد 50 0/0003125 50/000
3 شرکت شاهد کیش 50 0/0003125 50/000
4 شرکت ذخیره شاهد 50 0/0003125 50/000
5 شرکت بازرگانی فلزات شاهد 50 0/0003125 50/000
6 شرکت سرمایه گذاری سعدی 50 0/0003125 50/000
7 شرکت عمران و توسعه شاهد 50 0/0003125 50/000
جمع   200/000/000 100 200/000/000/000
سرمایه ثبت شده : 200 میلیارد ریال