ردیف اعضاء تصویر سمت
1 محمد باقرنوفلی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
2 علی توانایی مروی
  رییس هیئت مدیره
3 عباس راد
نایب رییس هیئت مدیره