رديف

 

اعضاء

سمت

تصویر

 

پست الكترونيك

 

1   محمد باقرنوفلی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
  Nofli@shahedco.ir
2   علی توانایی مروی
 رئیس هیئت مدیره
   
3   عباس راد نایب رئیس هیئت مدیره

 

4   امیرعباس گنجی
مدیر مالی و اداری
   

5

 

  حسین امیرنادری

رییس دفتر مدیر عامل و روابط عمومی

 

naderi@shahedco.ir

6

 

  عبدالمجید کاظمی

مدیر دفتر حقوقی و امورقراردادها


abdolmajid_kazemi@shahedco.ir

7   صفی اله جعفر بگلو
سرپرست امور مجامع


8   بهمن آذروش مدیر اجرایی منطقه ویژه اقتصادی نمین    
9   سینا فرح بخش
مسئول دفتر فنی منطقه ویژه اقتصادی نمین

 

s.farahbakhsh@shahedco.ir