رديف

شركتها

مديرعامل

پست الکترونیک

1

شركت بازرگاني شاهد( هلدينگ )

(SHAHED Commercial Co. (HOLDING

پرویز رضایی

Rezaee@shahedco.ir

2

شركت فروشگاههاي آزاد شاهد

.SHAHED Duty Free Shops Co

محمد اسفیدانی

 


3

شركت بازرگاني فلزات شاهد

.SHAHED Metals Commercial Co

سید مهدی جولایی

4

شركت خدمات فرودگاهي شاهد

SHAHED Airport Services Co.

سعید جلوسی

5

شركت خدمات مسافرتي دوردنيا

.Round the World Travel  Agency Co

حمید رضا ابوطالبی

 

6

شركت بازرگاني اسپيد شاهد

.SHAHED Speed Commercial Co

محمدنبي پيرحياتي

pirhayati@shahedco.ir 

7

شركت بازرگاني

SHAHED International

8

شركت بازرگاني شمس (دبي)

.SHAMS (Dubai) Commercial FZ Co