رديف

 

اعضاء

سمت

تصویر

 

پست الكترونيك

 

1   محمد باقرنوفلی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
  nofili@shahedco.ir
2   مجید سلیمانی نایب رئیس هیئت مدیره
   
3   دکتر محمد حسن آزما رئیس هیئت مدیره

Dr.azma@yahoo.com

4

 

  حسین امیرنادری

رییس دفتر مدیر عامل و روابط عمومی

 

naderi@shahedco.ir

5

 

  عبدالمجید کاظمی

مدیر دفتر حقوقی و امورقراردادها

abdolmajid_kazemi@shahedco.ir

6   صفی اله جعفربگلو مدیر مالی و اداری s.beglu@yahoo.com
7   مهندس سینا فرح بخش
سرپرست دفتر منطقه ویژه اقتصادی نمین