ردیف اعضاء تصویر سمت
1 محمد باقرنوفلی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل
2 مجید سلیمانی
نایب رییس هیئت مدیره
3 محمد حسن آزما
رییس هیئت مدیره