به گزارش روابط عمومی مؤسسه اندوخته شاهد، اعضای هیأت مدیره مؤسسه اندوخته شاهد در دوره جدید توسط هیات امنا انتخاب شدند.
هیأت امنای مؤسسه اندوخته شاهد برای دوره جدید آقایان ‌امیر عراقی، دکتر  سید مهدی جولائی، محمد جواد اسلامی گیلانی، حسن روحانی فرد و دکتر مهدی بادپا را به عنوان اعضای هیأت مدیره مؤسسه اندوخته شاهد انتخاب کرد که همگی از خانواده معزز شاهد و ایثارگر هستند.
در اولین جلسه آقای امیر عراقی به عنوان رئیس و دکتر سید مهدی جولائی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره‌ انتخاب شدند.
همچنین در این جلسه، هیأت مدیره مؤسسه اندوخته شاهد از زحمات و خدمات مدیرعامل و هیأت مدیره سابق مؤسسه تشکر کرد.