معرفی مدیران ستادی

  1. رییس حوزه ریاست: آقای سجاد خانباباخانی
  2. مدیر مالی و منابع انسانی: آقای مجید پژوهیده
  3. معاون اجرایی: آقای صدرا خانباباخانی
  4. معاون توسعه کسب و کار: آقای روح الله گیوه‌چی