معرفی هیئت مدیره

1. رییس هیئت مدیره: آقای احمد اسدزاده گلجاهی

2. مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره: آقای سیدمحمدرضا حسینی

3. عضو اصلی هیئت مدیره: آقای فرهاد فرخی

4. عضو اصلی هیئت مدیره: آقای امیر پاک نیت

5. عضو اصلی هیئت مدیره: آقای عباس ملازاده شاهرودی