بایگانی نوشته‌ها


بازدید مدیرعامل بازرگانی شاهد از زمین ورامین این هلدینگ

بازدید مدیرعامل بازرگانی شاهد از زمین ورامین این هلدینگ

مهندس سیدمحمدرضا حسینی، مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره به همراه دکتر محمدرحیم بیرقی، مدیرعامل شرکت فروشگاه های آزاد شاهد از زمین مزروعی ده هکتاری اطراف ورامین متعلق به این هلدینگ بازدید کردند.

دسته‌بندی