پایانه مرزی اینچه برون

فروشگاه آزاد شاهد برنده مزایده واگذاری فروشگاه در مرز اینچه برون شد

/handing-over-the-store-at-the-border-of-incheh-borun

با اعلام فراخوان جهت واگذاری فروشگاه خروجی در مرز اینچه برون، بارگذاری اسناد با قیمت پیشنهادی اقدام گردید که با اعلان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، شرکت فروشگاه های آزاد شاهد به عنوان برنده در مزایده فوق معرفی شد.